בס"ד
!לעמוד הראשי Correspondance avec rav Chaim Kanevsky SHLIT"A sur le descendance de Mashiach Briefwechsel mit rabbiner Chaim Kanevsky SHLIT"A über die Abstammung von Maschiach Correspondence with rabbi Chaim Kanevsky SHLIT"A about the descent of Mashiach Переписка с равом Хаимом Каневским ШЛИТ"А по вопросу происхождения Машиаха התכתבות עם הגר״ח קנייבסקי שליט״א בענין יחוסו של משיח

כתבה בויקיפדיה על הרב חיים קנייבסקי

הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א


יחוסו של מלך המשיח

--------------------------------------- 1 -------------------------------------------

שאלה:

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

איתא בגמ' סנהדרין צ״ח: אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתייא הוא כגון דניאל איש חמודות ע״כ. ופי' רש״י בל״ק אם משיח מאותן שחיים עכשיו וודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה וגו'

ונתקשיתי דהא המעתיק את פירוש הרמב״ם למשנה כתב בהקדמתו לפירוש הרמב״ם לסדר נשים בזה״ל וזה החיבור הגדול הנקרא שישה סדרי משנה חיברו רבינו הקדוש אשר שמו המיוחד לו רבי יהודה הנשיא שהוא מבית דוד לא מזרע שלמה כדאיתא בכתובות ס״ב: רבי אתיא משפטיה בן אביטל ע״כ

והנה כתב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק וז״ל ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד וכל הכופר במשפחה זאת כפר בה' ית' ובדברי נביאיו.

ואחר שרבינו הקדוש אינו מזרע שלמה איך יוכל להיות מלך המשיח כדברי הגמ' בסנהדרין.

אבקש מכבוד תורתו להאיר את עיני בתשובתו,

מיכאל ידוובני.


תשובה:

בימי המשיח יהיו דינים אחרים בזה

בימי המשיח יהיו דינים אחרים בזה
-------------------------------------- 2 -------------------------------------------

שאלה:

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנה קבלתי תשובת הרב בענין הסתירה שבין גמ' בסנהדרין צ״ח: דהתם איתא דרבינו הקדוש היה משיח בדורו כדפירש רש״י בלישנא קמא ובין הגמ' בכתובות ס״ב: דאינו מזרע שלמה וא״כ אינו יכול להיות משיח דאין מלך לישראל אלא מזרע שלמה כדכתב הרמב״ם בהקדמתו לפ' חלק ובעוד מקומות.

והנה ראיתי דהאדמו״ר ממונקאטש זצ״ל בעל מנחת אלעזר נתקשה כנ״ל בספרו "דברי תורה" חלק ד' אות ו' וזה לשונו שם: בש"ס סנהדרין (צ"ח ע"ב) אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתייא הוא כגון דניאל איש חמודות. פירש"י אם משיח מאותן שחיים עכשיו וודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלאוים וחסיד גמור הוה כדאמרינן בב"מ. ואם היה מאותן שמתו כבר היה דניאל איש חמודות שנדון ביסורים בגוב אריות וחסיד גמור היה והאי כגון לאו דווקא עכ"ל רש"י ז"ל והיינו שזה באמת ולאו כגון ודוגמא שאם מהחיים הוא הוא רבינו הקדוש בעצמו וקשה דהא מפורש בש"ס כתובות (ס"ב ע"ב) דרבינו הקדוש היה מזרע שפטיה (בן דוד) בן אביטל (אשת דוד) והלא כתב הרמב"ם בפי' המשניות (ריש פ' חלק) דהגואל צדק יהיה רק מזרע דוד ושלמה (היינו בת שבע) וא"כ כיון שהיה רבי רק מזרע דוד ולא משלמה איך יוכל להיות משיח. ובשלמא בדניאל י"ל דקים להו לחז"ל שהיה מזרע שלמה בן דוד אבל ברבי מפורש להיפך בכתובות כנ"ל. ובע"כ צריך לומר כפי' הב' ברש"י שם בזה"ל ל"א כגון רבינו הקדוש כלומר אם יש דוגמתו בחיים היינו רבינו הקדוש ואם דוגמא הוא למתים היינו כגון דניאל איש חמודות (עכ"ל רש"י ז"ל) היינו שהוא רק דוגמא ו"כגון" הוא עיקר בלשונו הנ"ל בגמ' דלאו דווקא רבינו הקדוש (כיון דאינו מזרע שלמה) אלא איש א' הדומה לו בחסידותו וסובל יסורים (כנ"ל) אם יהיה מזרע שלמה הוא ראוי להיות משיח. (או אולי י"ל דמדרשים חלוקים הם בש"ס ורב בעל המימרא זאת לא ס"ל דצ"ל דווקא גם מזרע שלמה והוא דוחק ויותר נראה כתי' הראשון היינו כל"א ברש"י הנ"ל) ע״כ

והנה לשון תשובת הרב הוא בימי המשיח יהיו דינים אחרים בזה ע״כ ולא זכיתי להבין כוונתו דהרי הדין דאין מלך אלא מזרע שלמה כתבו הרמב״ם מכלל היסוד דביאת המשיח וא״כ הדין הזה נוהג גם לעת״ל. ואם כוונת הרב דאין צורך ליחוס גשמי הרי כבר כתב הנביא (ישעיה יא,א) ויצא חוטר מגזע ישי וכו' והיינו שצריך יחוס גשמי דווקא.

אבקש מכבוד תורתו להאיר את עיני בתשובתו,

מיכאל ידוובני.


תשובה (י״ט שבט תשס״א - 12.02.01):

יתכן שמצד אמו היה מזרע שלמה ולעת״ל זה סגי

יתכן שמצד אמו היה מזרע שלמה ולעת״ל זה סגי


---------------------------------------- 3 -------------------------------------------

שאלה:

כ״ב שבט תשס״א

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

זה לפני כמה שבועות שלחתי שאלה לכבוד תורתו והנה תוכן השאלה: בגמ' סנהדרין צ״ח: איתא בזה״ל אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש ע״כ ופי' רש״י בל״ק וודאי היינו רבינו הקדוש ולשון כגון לאו דווקא. ובגמ' כתובות ס״ב: איתא דרבינו הקדוש אתי משפטיה בן אביטל. ושאלתי אחרי שהוא משפטיה ולא משלמה איך יוכל להיות משיח. כמו כן שלחתי לכבוד תורתו את דברי תורה של האדמו״ר ממונקאטש שנתקשה כנ״ל.

והנה זכיתי לקבל תשובת הרב ובה ביאור על תשובתו הראשונה אשר לשון תשובתו הראשונה הוא בימי המשיח יהיו דינים אחרים בזה ע״כ ולשון תשובתו השניה הוא אולי מצד אמו היה מזרע שלמה ולעת״ל זה סגי ע״כ

והנה נתקשיתי בתשובת הרב מכמה פנים:

א) עדיין אין זה מתרץ את הירושלמי בכתובות פי״ב ה״ג וכלאים פ״ט ה״ג המובא בתוס' סנהדרין ה. ד״ה דהכא שבט והתם מחוקק דכל מה שרבינו הקדוש אתי מבית דוד הוא מצד האם אבל מצד האב אתי מבנימין וא״כ אין לו כלל משפט המלוכה דהרי הבחירה וההבטחה ניתנה רק לשבט יהודה כדכתיב לא יסור שבט מיהודה וכו' עד כי יבא שלה וכמבואר בכמב״ם הלכות מלכים פ״א ה״ט דמלך משאר שבטים לא תתקיים מלכותו וכנאמר לירבעם ע״י אחיה השילוני אך לא כל הימים.

ב) אם כל היחוס של רבינו הקדוש לבית דוד היה מצד האם והיה מיוחס גם לשפטיה וגם לשלמה תקשה מאוד הסוגיא בכתובות ס״ב: דלא מיבעי לשיטת המהרש״א בח״א ולמהר״ל דפירשו בסוגיא דשתי המשפחות יש להם יחוס טוב היה להגמ' להגיד שבח יותר גדול שאתי אף משלמה ולא תיפסק המלכות מצאצאיו אלא אף לשיטת רש״י שהפסול שנמצא הוא שרבי אתי ממשפחת המלוכה ורבי חייא רק מאחי דוד גם היה להגמ' להגיד פסול יותר גדול לאין ערוך מאשר הפסול שאתי רק משפטיה שהרי אע״פ שהינו בן דוד לא דרכו עברה המלוכה.

ג) קשה לומר דהסוגיא בכתובות ס״ב: והירושלמי המובא לעיל חלוקים דהרי היפה עיניים והיעב״ץ ומצפה לאיתן ואחרים מיישבים שתי המקומות וגם התוס' בסנהדרין ה. המובא לעיל בונה מהירושלמי הנ״ל יסוד לכל הש״ס דלענין הפקעת ממון עדיפי בני בבל מבני א''י דראש הגולה מזכרים דבית דוד ונשיא שבא״י מנקבות כמבואר בירושלמי.

ד) ואפילו אי נימא דחלוקים התלמודים ורבינו הקדוש אתי מבית דוד מצד האב משפטיה ומצד האם משלמה הנה במנח״ח מצווה תצ״ז נסתפק אי בן בת כשר למלוכה. יסוד הספק הוא לשון הרמב״ם בהלכות מלכים פ״א ה״ז דכל הקודם בנחלה קודם לירושת המלוכה וא״כ יתכן שתיסוב נחלת המלוכה גם לבן בת ועל צד זה הרי שבן בת כשר למלכות אף בזמן הזה ואין כאן שום שינוי דין לימות המשיח.

ה) בהגה״ה שם מובאת קושיית ר״י פערלא דהרי באותה ההלכה כתב הרמב״ם דכיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם וא״כ מבואר דהמלכות לא עוברת דרך האשה ותרצו דבן בת לדוד הוא כמו מלך משאר שבטים דבי״ד מעמידין המלוכה בידו אבל לא לו משפט הבחירה וההבטחה וכמו שתירץ הכ״מ בה״ט. וא״כ לא יתכן שיהיה בזה שינוי דין לעת״ל דהרי ההבטחה של אחיה השילוני אך לא כל הימים היא על ימות המשיח כמבואר על פסוק זה (מלכים א' י״א ל״ט) ברד״ק, רלב״ג, מה״ר דון יצחק אברבנאל ושאר המפרשים.

אבקש מכבוד תורתו להאיר את עיני בתשובתו,

מיכאל ידוובני


תשובה:

כשתהי' בבני ברק תכנס

כשתהי' בבני ברק תכנס---------------------------------------- 4 -------------------------------------------

פגישה עם הרב חיים קנייבסקי בליל שבת:

מ.י. שלום עליכם. על מכתב ששלחתי לרב קבלתי תשובה לבא לבני ברק.

הג״ר ח.ק. על מה כתבת?

מ.י. דנתי בסתירה שבין הגמ' בסנהדרין צ״ח: שאומרת שרבינו הקדוש היה משיח בדורו ע״פ ל״ק דרש״י ואילו הגמ' בכתובות ס״ב: אומרת שרבי לא היה מזרע שלמה.

הג״ר ח.ק. עניתי שיתכן שהוא היה מזרע שלמה מצד האם ולעת״ל זה יספיק.

מ.י. אבל הירושלמי בכתובות פי״ב ה״ג ובכלאים פ״ט ה״ג אומר שכל היחוס של רבינו הקדוש לבית דוד הוא מהנקבות.

הג״ר ח.ק. אז מוכרחים לומר שזה מחלוקת התלמודים.

מ.י. אבל הרי התוס' בסנהדרין ה. בתלמוד בבלי מביא את הירושלמי.

הג״ר ח.ק. אם כך צריכים לראות בפנים.

מ.י. מה פשר עצם הדבר שיהיו דינים אחרים בימי המשיח הלא מעקרי אמונה הוא שזאת התורה לא תהיה מוחלפת.

הג״ר ח.ק. יש כזה דבר. כתוב במדרש שהחזיר יהיה מותר. גם כתוב שיהיה הוראת שעה ע״י נביא שיאכלו את שור הבר שישחט ע״י לויתן.

מ.י. בנדון דידן מלכות המשיח הרי זה עניין מתמשך ולא שייך הוראת שעה.

הג״ר ח.ק. זה לא קשה.


---------------------------------------- 5 -------------------------------------------

שאלה (ה' תמוז תשס״א):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנני שוב כותב לכבוד תורתו בענין הקשור לשאלה אשר כתבתיה כבר בשלשה מכתבים ואשר דברתי עליה עם הרב פנים בפנים. כמו כן הנני שולח לרב את המקורות מצולמים ולא יטריח את עצמו לחפש אחר ובתוך כל ספר וספר. תוכן השאלה הוא הסתירה דהנה בגמ' סנהדרין צ״ח: איתא אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש ופי' רש״י בל״ק וודאי היינו רבינו הקדוש. אך בירושלמי כתובות פי״ב ה״ג וכלאים פ״ט ה״ג המובא בתוס' סנהדרין ה. ד״ה הכא שבט והתם מחוקק מבואר דרבינו הקדוש לא משבט יהודה הוא אלא משבט בנימין דכל יחוסו לשבט יהודה ולבית דוד הוא רק מנוקבתא. כמו כן מבואר בגמ' כתובות ס״ב: דיחוסו לבית דוד הוא דרך שפטיה בן אביטל ולא דרך שלמה בן בת שבע. ושאלתי שאם כך איך יוכל להיות משיח המחזיר מלכות בית דוד ליושנה ולא לו משפט המלוכה ע״פ יחוסו.

והנה הרב אחז בהיתר זאת הסתירה דרך אשר קטונתי מהבינה על בוריה ואשר עקרי התורה תלויים בה. הנה ענה הרב במכתב ראשון בזה״ל בימי משיח יהיו דינים אחרים בזה ע״כ ובמכתב השני בירר את דבריו בזה״ל אולי מצד אמו היה מזרע שלמה ולעתיד לבוא זה סגי.

והנה עצם תשובתו וודאי דאינה עוזרת בהיתר השאלה דהרי מבואר בירושלמי דכל יחוסו לבית דוד היה מצד האם ואין לטעון דחלוקים התלמודים דהנה הובא הירושלמי הנ״ל בתוס' לדינא שנוגע לכל התורה.

אך עצם הענין דשייך שנוי בדיני התורה לימי המשיח הרי הוא סותר לכאורה לעיקר התורה והאמונה אשר זאת התורה לא תהיה מוחלפת. וכן מובא ברמב״ם אשר נצחיות התורה ובמיוחד הלכות של תושבע״פ כוללת ימי המשיח. הנה הרמב״ם בהל' מגילה פ״ב הי״ח אומר בזה״ל כל ספרי הנביאים וכו' עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי הוא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטילין לעולם ע״כ. וכן בהל' מלכים פי״א ה״ג כאשר מדבר במשיח גופא אומר בזה״ל ועיקר הדברים כך הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים וכו'. ועוד דהרי מבואר בספרי הראשונים כגון ספר ראש אמנה לרבינו דון יצחק אברבנאל דהמופת והיסוד לנצחיות התורה זהו היות נבואתו של משה גדולה משאר הנביאים והרמב״ם בהל' תשובה פסק שמלך המשיח חכם יהיה יותר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו. וכן באיגרת תימן ריש פ״ד כתב וז״ל המשיח גדול מאוד מכל הנביאים אחר משה רבינו. ועוד כתב הרמב״ם בהל' יסודי התורה פ״ט ה״א וז״ל דבר ברור ומפורש בזאת התורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים וכו' הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. לפיכך אם יעמוד איש כו' או שאמר שאותן המצוות שנצטוו ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן היו הרי זה נביא שקר וגו' וכאן רומז לכאורה לאותו האיש שבאו תלמידיו אלינו בטענות אלו. והנה המדרש אשר הזכיר הרב את המדרש דקהלת רבה על סעודת שור הבר דלימות המשיח יהיה ענין של תורה חדשה מאתי תצא. וכן במדרש תנחומא איתא למה נקרא שמו חזיר שעתיד הקב״ה להחזירו לישראל. דבר ברור הוא שאין במדרשות אלו כדי חיזוק טענת השנוי. דהנה כל המקומות הללו וכיוצא בהם כבר הוקשו לראשונים ולאחרונים ונאמרו בהם פירושים לקיים נצחיות התורה ואיך יוסיף הרב על התמיהא. הנה באנציק' התלמודית ע' חזיר ליקט את מפרשים אלו וכן בספר כמוצא שלל רב פ' שמיני עשה גם הוא מלאכה זאת. אציין רק ב' מקומות והם רבינו בחיי על התורה פ' שמיני וז״ל מורגל בפי ההמון שהחזיר יהיה טהור לישראל וכו' וברור שתלה זאת בפי ההמון שהרי זה בסתירה לנצחיות התורה. וגם אורח חיים על הפרשה הזאת כתב וז״ל לעתיד לבא יהיו בחזיר שני סימני טהרה וכו' אבל לא שישאר אינו מעלה גרה דזאת התורה אין לה שנוי.

על כן אבקש מכבוד תורתו לעיין שוב בשאלה זאת וכן יואיל נא להסביר את דרכו אשר תפש בענין נצחיות התורה לבל יהיה הדבר למכשול ח״ו.

המצפה לתשובת הרב,

מיכאל ידוובני


תשובה:

כשתהי' בבני ברק תכנס

כשתהי' בבני ברק תכנס


--------------------------------------- 6 -------------------------------------------

פגישה עם הרב חיים קנייבסקי בט״ו בתמוז אחר תפילת ותיקין:

מ.י. שלום עליכם. על מכתב ששלחתי לרב קבלתי תשובה לבא לבני ברק.

הג״ר ח.ק. על מה כתבת?

מ.י. דנתי בתשובת הרב על הסתירה בין הגמ' בסנהדרין צ״ח: שאומרת שרבינו הקדוש היה המשיח בדורו ע״פ פירוש רש״י בלישנא קמא ובין הגמ' בכתובות ס״ב: ששם משמע שאינו מזרע שלמה. הרב תירץ שלעת״ל ישתנו הדינים והוא תמוה.

הג״ר ח.ק. מצאנו מדרשים כאלה.

מ.י. את המדרש שהחזיר יהיה מותר מתרץ אורח חיים שיתחדשו אצלו שני סימני טהרה. ואילו לגבי שור הבר מסבירים שהוא עניין של הוראת שעה ע״י נביא.

הג״ר ח.ק. אולי גם בזה יהיה הוראת שעה.

מ.י. מה שייך פה הוראת שעה? הרי מלכות המשיח זה דבר מתמשך לאורך זמן.

הג״ר ח.ק. אבל זה לא מצווה בתורה שמשיח צריך להיות מבית דוד. זהו רק הבטחת הנביא.


---------------------------------------- 7 -------------------------------------------

שאלה (י״ח תמוז תשס״א):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

בהכנסי אצל הרב ביום ו' ט״ו בתמוז אחר תפילת שחרית טען כבודו בענין רבינו הקדוש אשר אמרו עליו בגמ' סנהדרין צ״ח: אי מן חייא הינו רבינו הקדוש (ועי' פי' רש״י בל״ק) דיהיה שנוי דין בימות המשיח באופן דהוראת שעה ע״פ נביא ובן בת יהיה כשר לירש מלכות בית דוד. אך קשה דלא מצינו לנביא רשות לפרש פירוש אחר במצוות התורה (כדפסק הרמב״ם הל' יסודי התורה פ״ט ה״א) אלא שיכול לומר עבור על דברי תורה לפי שעה ולא שיוכל לשנות גדרי הירושה מכפי שקבלנום ממשה. זהו כבר ענין של תורה ולא של נבואה. ע״כ אבקש להוסיף קצת ביאור על כוונת הרב.

המצפה לתשובתו,

מיכאל ידוובני

תשובה:

אין זה מצות התורה אלא הבטחת נביא שיבא לזרעו

אין זה מצות התורה אלא הבטחת נביא שיבא לזרעו
--------------------------------------- 8 -------------------------------------------

שאלה (כ״ה תמוז תשס״א):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

על שאלתי בענין יחוסו של מלך המשיח יבב״א לבית דוד ענה הרב בזה״ל אין זה מצות התורה אלא הבטחת הנביא שיהיה מזרעו עכ״ל. והנה היה נראה לי שרוצה הרב לחזור בו מתירוציו הקודמים שזהו ענין דתורה חדשה מאתי תצא שהנביא ישנה בהוראת שעה כללי ירושת מלכות בית דוד ויהיה בן בתו כשר לירשה. דאם לא כן הרי תשובת הרב בזה אינה מועילה דכיצד ישנה הנביא נבואה על ימות המשיח בימות המשיח. אלא דנראה לי דכוונת הרב בזה כך היא דאין הכי נמי כללי הירושה בזמן מלכות בית דוד הם שדווקא בן בן יורש ולא בן בת. ובימות המשיח יבב״א אם יהיו דורות גם יהיה הדבר כן דלא יירש בן הבת. אלא דאחרי דבעוונותינו נפסקה מלכות בית דוד מצפים אנו למלך חדש לאו דווקא יורש למלכי בית דוד אלא דיקרא זרעו וגם בן בת בכלל זה. ובכך תתקיים נבואת ישעיה פי״א ויצא חוטר מגזע ישי. אך כיון שאחריות היא זו לומר שחוזר בו הרב מתירוציו הקודמים אבקשהו להביע דעתו בזה ואם טעות הוא בידי יתקנה נא.

המצפה לתשובתו,

מיכאל ידוובני


תשובה (ב' אב תשס״א - 22.07.01):

דבריך נכונים וכתבתי דוגמא שתורה חדשה מאתי תצא כ"ש הבטחת נביא

דבריך נכונים וכתבתי דוגמא שתורה חדשה מאתי תצא כ״ש הבטחת נביא
---------------------------------------- 9 -------------------------------------------

שאלה (א' דר״ח אלול תשס״א):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

במכתב האחרון שקבלתי מהרב בנושא יחוסו של מלך המשיח יבב״א הסכים כבודו להבנתי את דעתו שהיא שהמלך המשיח לאו דווקא יורש מלכי בית דוד אלא דצריך להיות מזרעו וזה אפילו בבן הבת סגי. וכך תתקיים נבואת ישעיה י״א א' ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה.

אך אמנם שיטתו זאת קשה מכמה טענות:

א) עפ״ז יצטרך מה״ם משיחה בשמן המשחה אף לשיטת הרמב״ם משום דהוי מינוי מלך חדש והוא מבואר להיפך לכל האחרונים (מנח״ח מצוה ק״ז ובחידושי ר' אריה לייב מאלין על הסוגיה בהוריות י״א:)

ב) מבואר בפוסקים (שו״ת אב״נ יו״ד סי' שי״ב ובשו״ת חקרי לב או״ח סי' כ״א) דבמלכי בית דוד הירושה היא דרך בנים כיון דהמלכות היא בעצם לדוד משא״כ במלכי ישראל דאחר שירש הבן פקע כח האב. חזינו דאין זה מדיני ירושה גרידא אלא דהוי מדיני הבטחה לדוד דלא יסור המלכות ממנו וכברכת בת שבע לדוד יחי המלך לעולם (מלכים א' א' ל״א) וכמבואר בחי' הגרי''ז.

ג) בנבואות על הכרתת בית המלכות לשלשת מלכי ישראל והם ירבעם (מלכים א' י״ד י'), בעשא (מלכים א' ט״ז ז') ואחאב (מלכים ב' ט' ח') נאמר והכרתי לפלוני משתין בקיר ופירשו במצודות דמיירי בזכרים שמשתינים בקיר משא״כ הנקבה דמשתינה בארץ ופי' האברבנאל (מלכים א' י״ד י') דהיינו הבטחה שלא ישאר לו בן יורש המלכות ואי תימא דבן בת הוי מחזיר מלכות בית אביו ליושנה מאי מועיל השחתת זכרים הא אכתי איכא נקיבות?

ד) וחזינן בפועל דעתליה בת אחאב (מלכים ב' ח' כ״ז ובמצודות דוד שם) היתה אשת יהורם מלך יהודה (מלכים ב' ח' י״ח) והיא אם אחזיהו מלך יהודה (מלכים ב' ח' כ״ז) ואחרי שנהרגה ע״י יהוידע כ״ג (מלכים ב' י״א ט״ו) מלך יואש בן אחזיהו (מלכים ב' י״ב ב') וכל המלכים במלכות יהודה עד לצדקיהו היו בן אחר בן מיואש. יוצא דאחזיהו הוא בן בת אחאב, יואש הוא בן בן בת אחאב וכל שאר מלכי יהודה הם בני אחאב מנוקבתא ואין זה סתירה להנאמר והכרתי את בית אחאב (מלכים ב' ט' ח') ולא להנאמר ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט (מלכים ב' ט' ט') אשר בבית ירבעם נאמר וביערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבאר הגלל עד תמו (מלכים א' י״ד י'), ולא נתקיימה במלכי יהודה אלה מלכות בית אחאב משום דהוו מנוקבתא. וא״כ לכאורה גם לא נוכל לומר דיוחזר המלכות לבית דוד ע״י דימלוך איש מבני בתו.

יעיין נא כבוד הרב האם יש ממש בטענות אלו ויכתוב לי שוב את דעתו בזה.

המצפה לתשובתו,

מיכאל ידוובני


תשובה:

כשתהי' בב

כשתהי' בב"ב תכנס
---------------------------------------- 10 ------------------------------------------

פגישה עם הרב חיים קנייבסקי אחר תפילת ותיקין:

מ.י. שלום עליכם. על מכתב ששלחתי לרב קבלתי תשובה לבא לבני ברק.

הג״ר ח.ק. על מה כתבת?

מ.י. דנתי בשיטת הרב בענין יחוסו של מלך המשיח. (הגשתי את המכתב) בעיקר מעניינים אותיות ג'-ד'.

הג״ר ח.ק. זה לא קשה. מאחאב ניטלה הזכות שיהיו לו בנים על כסא המלוכה. ולדוד לא נתנה זכות גדולה כזו שדווקא בניו ימלכו אלא שיהיה מזרעו מלך ואפילו בני בנות. הבטחה כזאת מצאנו בעגלון מלך מואב שיהיה מזרעו מלך ישראל והרי דוד המלך יצא מרות המואביה דהינו מנוקבתא דעגלון.


--------------------------------------- 11 ------------------------------------------

שאלה (כ״ד אלול תשס״א):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנה דעת הרב בענין יחוסו של מלך המשיח הוא שהובטח שיהיה מצאצאי דוד ואף מצד האם סגי. הוקשה לי האם אין דברי הרב בזה סותרים את דברי הרד״ק בספר ויכוח רד״ק עם הנוצרים הנקרא גם תשובות הרד״ק מובא בספר הויכוחים הנערך ע״י י.ד. אייזנשטיין עמ' 79.

וזהו לשונו עוד קשה כי לא ייחס האדם מהשבט על אמו כ״א על אביו וכן אמר הפסוק איש איש על דגלו באותות לבית אבותם (במדבר ב,ד) והלא תראה כי אם היתה בת כהן נשאת לאיש זר לא תאכל בתרומה ובניה כבר נפסלו מן הכהונה. וכן אם מראיה (מרים) לא היתה נשאת לבן משבט יהודה כבר נפסל זרעה מזרע דוד (אם יוסף לא היה בעלה) עכ״ל. לכאורה מוכח מדבריו שגם במשיח נלך אחר האב ולא אחר האם.

יעיין נא כבוד הרב האם יש ממש בקושיא זאת ויכתוב לי שוב את דעתו בזה,

המצפה לתשובתו,

מיכאל ידוובני


תשובה (כ״ח אלול תשס״א):

אין מביאין ראי' מתשובות המינים

אין מביאין ראי' מתשובות המינים

--------------------------------------- 12 ------------------------------------------


שאלה:

בס"ד

ה' טבת תשס״ג

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנה שיטת הרב בנושא יחוסו של מלך המשיח יבב״א היא שהמלך המשיח לאו דווקא יורש מלכי בית דוד אלא דצריך להיות מזרעו וזה אפילו בבן הבת סגי משום דאין זה מצוה בתורה אלא הבטחת הנביא ישעיה י״א א' ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה

אמנם עיינתי בספר ״בן יהוידע״ לרבינו יוסף חיים מבגדד זצ״ל המכונה ״בן איש חי״ ושם בפירושו את הגמ' בסנהדרין צ״ח: דשם איתא בזה״ל אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש ע״כ ופי' רש״י בל״ק וודאי היינו רבינו הקדוש ולשון כגון לאו דווקא. והלא איתא בירושלמי (כתובות פי״ב ה״ג וכלאים פ״ט ה״ג המובא בתוס' סנהדרין ה. ד״ה דהכא שבט והתם מחוקק) דכל מה שרבינו הקדוש אתי מבית דוד הוא מצד האם וז״ל הבן איש חי: ומ״ש רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש ג״כ כוונתו על ניצוץ משיח בן יוסף שיבא בכל דור ואמר כגון רבינו הקדוש שהיה מזרע דוד מנוקבייא וסבל יסורין רבים כו'. ונראה שכוונתו לומר שיחוס מנוקבייא הוא מקצת יחוס לזרע דוד הנצרך למשיח בן יוסף הנקרא ״כסא דוד״ כמו שפי' הבן איש חי לעיל בד״ה א״ר נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא וז״ל והנה היתה קבלה בידם כי נצוץ משיח בן יוסף אשר יבא בכל דור בצדיק שבדור יבא בצדיק שהוא מזרע דוד ע״ה ולכך קוראין אותו בשם כסא דוד ובא ר' נחמן לומר דאין הכוונה שיהיה בזרע דוד ממש אלא אפילו כגון אנא שאיני מזרע דוד ורק אשתי בת ריש גלותא היא מזרע דוד אפשר שנחשב איש זה מזרע דוד משום בעל כאשתו ויתגלגל בו נצוץ משיח בן יוסף וכו' (והנני מצרף למכתבי זה את העתק מהספר).

ואחר שבספר הנ״ל מוכח לכאורה הפוך משיטת הרב יכתוב נא לי כבוד תורתו אם כוונתו לחלוק על בן איש חי בזה או שיסכים לדבריו

המצפה לתשובת כבוד תורתו,

מיכאל ידוובני


תשובה (י' טבת תשס״ג):

דברים אלו אין יודע וכשיבא יתגלה

דברים אלו אין ידו יודע וכשיבא יתגלה

---------------------------------------- 13 ------------------------------------------

שאלה:

בס"ד

י״ג טבת תשס״ג

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנה קבלתי תשובת הרב בענין שיטתו בדבר יחוס המלך המשיח יבב״א דבמכתבו אלי מתאריך י״ט שבט תשס״א כתב בזה״ל אולי מצד אמו היה מזרע שלמה ולעת״ל זה סגי ע״כ ובמכתבו מתאריך ב' אב תשס״א כתב בזה״ל דבריך נכונים וכתבתי דוגמא שתורה חדשה מאתי תצא כ״ש הבטחת נביא והיינו דשיטת הרב היא דהמלך המשיח לאו דווקא יורש מלכי בית דוד אלא דצריך להיות מזרעו וזה אפילו בבן הבת סגי משום דאין זה מצוה בתורה אלא הבטחת הנביא וכאשר הקשיתי על שיטתו זו מדברי הבן איש חי בספרו ״בן יהוידע״ בפירושו על גמ' סנהדרין צ״ח: דשם מוכח להיפך משיטתו השיב כבוד תורתו בזה״ל דברים אלו אין יודע וכשיבא יתגלה ע״כ

ותמיהא לי טובא דענין היחוס של מלך המשיח נצטווינו לידע דהרי זה מעקרי האמונה כדכתב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק וז״ל היסוד השנים עשר הוא ביאת המשיח וכו' ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד וכל הכופר במשפחה זאת כפר בה' ית' ובדברי נביאיו ע״כ. ונראה דהבן איש חי ידע ענין יחוסו דהא מחלק בין ״זרע דוד ממש״ לבין ״נחשב לזרע דוד״ לענין ד״יתגלגל בו נצוץ משיח בן יוסף״. וכן נראה דמחבר המנחת חינוך ור' אריה לייב מאלין ידעו ענין היחוס דמלך המשיח דהא פטרוהו ממשיחה בשמן המשחה לשיטת הרמב״ם כדאיתא במנח״ח מצוה ק״ז ובחידושי ר' אריה לייב מאלין על הסוגיה בהוריות י״א: ומוכח דידע רבי עקיבא וכל חכמי דורו ענין היחוס דמה״ם דהא אמרו על בן כוזיבא דין הוא מלכא משיחא כדאיתא ברמב״ם פי״א הל' ד' מהלכות מלכים.

וקשה עוד דאם הרב לא ידע דברים אלו מאי האי דענה במכתביו הקודמים דיהיה בזה שינוי דין לע״ל דזהו ענין דהבטחת הנביא כדוגמת הבטחה לעגלון מלך מואב שיהיה מזרעו מלך ישראל? ואם היה דאין לרב שיטה מוכרחת בזה והראתיו דברי הבן איש חי למה לא יסכים לדבריו כדשאלתיו במכתבי הקודם ומה תשובה היא זו דדברים אלו אין יודע?

יבאר נא רבי את תשובתו לבל אכשל בדבריו,

המצפה לתשובת כבוד תורתו,

מיכאל ידוובני


תשובה(י״ט טבת תשס״א):

נזכה ונחי' ונראה אי

ונזכה ונחי' ונראה אי״ה---------------------------------------- 14 ------------------------------------------


שאלה (י״ט טבת תשס״ג):

לכבוד הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט״א,

שלו' וברכה.

הנה קבלתי תשובת הרב בענין שיטתו בדבר יחוס מלך המשיח יבב״א דבמכתביו הקודמים ששלח אלי טען דהמלך המשיח לאו דווקא יורש מלכי בית דוד אלא דצריך להיות מזרעו וזה אפילו בבן הבת סגי דיהיה בזה שינוי דין לע״ל דאין זה מצוה בתורה אלא הבטחת הנביא כדוגמת הבטחה לעגלון מלך מואב שיהיה מזרעו מלך ישראל וכאשר הקשיתי על שיטתו זו מדברי הבן איש חי בספרו ״בן יהוידע״ בפירושו על גמ' סנהדרין צ״ח: דשם מוכח להיפך משיטת הרב השיב כבוד תורתו בזה״ל דברים אלו אין יודע וכשיבא יתגלה ע״כ וכאשר בקשתי ביאור דבריו השיב בזה״ל ונזכה ונחי' ונראה אי״ה ע״כ.

והנה לא זכיתי להבין את ביאור תשובתו דמשמע שסובר דאין לנו ידיעה בדבר יחוסו של מלך המשיח עד שיהיו הדברים בפועל בב״א וכבר שאלתיו במכתבי הקודם שענין היחוס של מלך המשיח נצטווינו לידע דהרי זה מעקרי האמונה כדכתב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק ונראה דהבן איש חי ומחבר המנחת חינוך ור' אריה לייב מאלין ידעו ענין היחוס דמלך המשיח שהרי דנו בענינים הנוגעים לזה ומוכח דידע רבי עקיבא וכל חכמי דורו ענין היחוס דמה״ם דהא אמרו על בן כוזיבא דין הוא מלכא משיחא כדאיתא ברמב״ם פי״א הל' ד' מהלכות מלכים ומה מועילה תשובת הרב דנזכה ונראה בענין שאלתי זאת אשר שאלתיו?

ועוד שהרי גם כשיבא משיחנו בב״א אם יהיה בן בן מדוד אכתי לא נדע דבן בת אינו כשר לזה ולא עדיף א״כ הזמן ההוא מהזמן הזה לענין ידיעת דבר זה.

ועוד שהרי יחוסו של מלך המשיח זהו אחד הסימנים של חזקת משיח כדכתב הרמב״ם בפי״א מהל' מלכים שאותו אנו שמים עלינו למלך ואז מחכים שיצליח במלחמותיו כמו שאמר לי כבוד הרב בענין בדיקת היחוס של מלך המשיח וא״כ מחויבים אנו לידע את הסימנים הללו לפני שנראה את משיח וודאי.

אבקש מכבוד תורתו להאיר את עיני בתשובתו,

והנני מצרף למכתבי זה את העתק חלופי המכתבים בענין יחוסו של מלך המשיח ובירור היחוס של חזקת משיח.

המצפה לתשובת כבוד תורתו,

מיכאל ידוובני


תשובת הרב למכתב האחרון לא הגיעה .
Хостинг от uCoz