הרב יוסף יצחק אופן


פסק דין רבני חב"ד

שאלה:
בס"ד
ג' אדר ב' תשס"ג

לכבוד הרב יוסף יצחק אופן,
שלום וברכה.

הנני כותב לכבודו על דבר שני המסמכים הנקראים בפי חסידי חב"ד פסקי דין הרבנים אשר אדוני חתם עליהם.

הנה הרמב"ם בהל' מלכים פרק י"א הלכה ד' כתב דהסימן הראשון של חזקת משיח הוא היותו מבית דוד.

היות והאיש המוחזק אצלנו למלך המשיח יש לו דיני מלך וזכויות המלוכה יוצא דהדין דחזקת משיח הוא ריוח הבא מחמת היחוס לדוד ושלמה ובעינן בירור היחוס ע"י עד א' ועל פי בית דין מידי דהוי אתרומת כהנים דרבנן דנותנים רק לכהני חזקה והיינו שיש עד א' על כהונתם כמבואר ברמב"ם פרק כ' מהל' איסורי ביאה הל' ג' והל' י"א וכן פסק הבית שמואל בשו"ע אבה"ע סי' ג' ס"ק א' ועיין חזו"א שביעית סי´ ה´ סקי"ב.

ולא זו בלבד אלא דיש מקום לומר דבעינן בירור אף ע"י שני עדים כדין כהן מיוחס המבואר ברמב"ם שם הל´ ב´ משום דהוי עדות על עצם הגברא וכדאיתא בספרי פרשת שופטים פסקא מ"ה על הפסוק "לא יקום עד אחד באיש".

לא שמעתי עד כה על בירור היחוס שכזה שנעשה לאיש אשר אדוני חתם שיש להחזיקו למלך המשיח ורק על בירורים הבלתי מספיקים שמעתי כגון דברי האיש עצמו או כתב המביא דברי אבי חמיו.

על כן бшцерй мщаем аъ лбеге מה ראה לחתום על דבר זה.

лое лп шцерй мщмез млбеге аъ дшчт мщамъй едеа зймефй долъбйн тн дваеп шбй зййн чрййбсчй щмйи"а бтрйп сгш бйшеш дйзес щм вжт омлеъ бйъ гег етцн дйзес щм омк дощйз ан цшйк щйца ощмод гееча еан свй бцг дрчбеъ бмбг бцшеу ъвебеъ щм лод тесчйн бсевйд жаъ.

אשמח לקבל תשובה מאת אדוני,
מיכאל ידוובני
шз' шбй тчйба 23, зйфдתשובה:


ב"ה
פורים דפרזים ה' תשס"ג,

כבוד הרב מיכאל ידוובני שי'
שלום וברכה,

במענה על שאלתו, עי' רמב"ם הל' מלכים ומלחמותיהם פרק י"ב וז"ל בימי המלך המשיח וכו' יתיחסו כלם על פיו שנאמר וישב מצרף ומטהר וגו' ובני לוי וכו' זה מיוחס כהן וכו' הרי הוא אמר ויאמר התרשתא להם וגו' עד עמוד כהן לאורים ותומים הנה למדת שברוח הקודש מיחסין המוחזקין ומודיעים המיוחס עכ"ל. ורבותינו נשיאנו כל העולם יודע שהנם בעלי רוה"ק, וד"ל, ואתי הסליחה.

בכבוד ובברכה
יוסף יצחק
Хостинг от uCoz